Traditional

龜堂東窗戲弄筆墨偶得絕句

身如蠶老已三眠,一繭何妨自裹纏。
豆飯藜羹支永日,槿籬竹屋送余年。

Simplified

龟堂东窗戏弄笔墨偶得绝句

身如蚕老已三眠,一茧何妨自裹缠。
豆饭藜羹支永日,槿篱竹屋送余年。

Pronunciation

guī táng dōng chuāng xì nòng bǐ mò ǒu dé jué jù

shēn rú cán lǎo yǐ sān mián , yī jiǎn hé fáng zì guǒ chán 。
dòu fàn lí gēng zhī yǒng rì , jǐn lí zhú wū sòng yú nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.