Traditional

龜堂東窗戲弄筆墨偶得絕句

一樽且復罄幽歡,不是癡頑強自寬。
死去何憂累兒子,千錢可買市成棺。

Simplified

龟堂东窗戏弄笔墨偶得绝句

一樽且复罄幽欢,不是痴顽强自宽。
死去何忧累儿子,千钱可买市成棺。

Pronunciation

guī táng dōng chuāng xì nòng bǐ mò ǒu dé jué jù

yī zūn qiě fù qìng yōu huān , bù shì chī wán qiáng zì kuān 。
sǐ qù hé yōu léi ér zǐ , qiān qián kě mǎi shì chéng guān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.