Traditional

龜堂東窗戲弄筆墨偶得絕句

北庵睡起坐東廂,無事方知日月長。
天與詩人送詩本,一雙黃蝶弄秋光。

Simplified

龟堂东窗戏弄笔墨偶得绝句

北庵睡起坐东厢,无事方知日月长。
天与诗人送诗本,一双黄蝶弄秋光。

Pronunciation

guī táng dōng chuāng xì nòng bǐ mò ǒu dé jué jù

běi ān shuì qǐ zuò dōng xiāng , wú shì fāng zhī rì yuè cháng 。
tiān yǔ shī rén sòng shī běn , yī shuāng huáng dié nòng qiū guāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.