Traditional

龜堂東窗戲弄筆墨偶得絕句

老衰有驗詩先退,勛業無心夢漸稀。
淺浦小山孤絕處,數家煙火自相依。

Simplified

龟堂东窗戏弄笔墨偶得绝句

老衰有验诗先退,勋业无心梦渐稀。
浅浦小山孤绝处,数家烟火自相依。

Pronunciation

guī táng dōng chuāng xì nòng bǐ mò ǒu dé jué jù

lǎo shuāi yǒu yàn shī xiān tuì , xūn yè wú xīn mèng jiàn xī 。
qiǎn pǔ xiǎo shān gū jué chǔ , shù jiā yān huǒ zì xiāng yī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.