Traditional

龜堂東窗戲弄筆墨偶得絕句

老人孤寂似無家,午枕初回日已斜。
偶得風和身亦健,舍南舍北探梅花。

Simplified

龟堂东窗戏弄笔墨偶得绝句

老人孤寂似无家,午枕初回日已斜。
偶得风和身亦健,舍南舍北探梅花。

Pronunciation

guī táng dōng chuāng xì nòng bǐ mò ǒu dé jué jù

lǎo rén gū jì sì wú jiā , wǔ zhěn chū huí rì yǐ xié 。
ǒu dé fēng hé shēn yì jiàn , shè nán shè běi tàn méi huā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.