Traditional

龜堂偶題

文章何物求渠力,詩亦安能使汝窮?
春水一池花百本,此生未易報天公。

Simplified

龟堂偶题

文章何物求渠力,诗亦安能使汝穷?
春水一池花百本,此生未易报天公。

Pronunciation

guī táng ǒu tí

wén zhāng hé wù qiú qú lì , shī yì ān néng shǐ rǔ qióng ?
chūn shuǐ yī chí huā bǎi běn , cǐ shēng wèi yì bào tiān gōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.