Traditional

龜堂偶題

細肋臥沙來左輔,巨螯斫雪出東吳。
不知一飽摩便腹,得似茅檐薺糝無?

Simplified

龟堂偶题

细肋卧沙来左辅,巨螯斫雪出东吴。
不知一饱摩便腹,得似茅檐荠糁无?

Pronunciation

guī táng ǒu tí

xì lèi wò shā lái zuǒ fǔ , jù áo zhuó xuě chū dōng wú 。
bù zhī yī bǎo mó biàn fù , dé sì máo yán jì sǎn wú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.