Traditional

龜堂初暑

淪漪一曲遶茅堂,葛帔紗巾喜日長。
多事林鳩管晴雨,依人海燕度炎涼。
深枝著子櫐櫐熟,幽草開花冉冉香。
安得此時江海上,與君袖手看人忙?

Simplified

龟堂初暑

沦漪一曲遶茅堂,葛帔纱巾喜日长。
多事林鸠管晴雨,依人海燕度炎凉。
深枝著子櫐櫐熟,幽草开花冉冉香。
安得此时江海上,与君袖手看人忙?

Pronunciation

guī táng chū shǔ

lún yī yī qū rào máo táng , gé pèi shā jīn xǐ rì cháng 。
duō shì lín jiū guǎn qíng yǔ , yī rén hǎi yàn dù yán liáng 。
shēn zhī zhù zǐ lěi lěi shú , yōu cǎo kāi huā rǎn rǎn xiāng 。
ān dé cǐ shí jiāng hǎi shàng , yǔ jūn xiù shǒu kàn rén máng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.