Traditional

龜堂晚興

九日春陰一日晴,回塘閑院愜幽情。
小魚出水圓紋見,輕燕穿簾折勢成。
今日掩關真佚老,向來涉世亦遺名。
巡檐更有欣然處,新筍初抽四五莖。

Simplified

龟堂晚兴

九日春阴一日晴,回塘闲院惬幽情。
小鱼出水圆纹见,轻燕穿帘折势成。
今日掩关真佚老,向来涉世亦遗名。
巡檐更有欣然处,新笋初抽四五茎。

Pronunciation

guī táng wǎn xīng

jiǔ rì chūn yīn yī rì qíng , huí táng xián yuàn qiè yōu qíng 。
xiǎo yú chū shuǐ yuán wén jiàn , qīng yàn chuān lián zhē shì chéng 。
jīn rì yǎn guān zhēn yì lǎo , xiàng lái shè shì yì yí míng 。
xún yán gēng yǒu xīn rán chǔ , xīn sǔn chū chōu sì wǔ jīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.