Traditional

龜堂雜興

方石斛栽香百合,小盆山養水黃楊。
老翁不是童兒態,無奈庵中白日長!

Simplified

龟堂杂兴

方石斛栽香百合,小盆山养水黄杨。
老翁不是童儿态,无奈庵中白日长!

Pronunciation

guī táng zá xīng

fāng shí hú zāi xiāng bǎi hé , xiǎo pén shān yǎng shuǐ huáng yáng 。
lǎo wēng bù shì tóng ér tài , wú nài ān zhōng bái rì cháng !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.