Traditional

龜堂雜興

少年身寄市朝中,俗論紛紛聒耳聾。
清絕寧知有今日,高眠終夜聽松風。

Simplified

龟堂杂兴

少年身寄市朝中,俗论纷纷聒耳聋。
清绝宁知有今日,高眠终夜听松风。

Pronunciation

guī táng zá xīng

shǎo nián shēn jì shì zhāo zhōng , sú lùn fēn fēn guō ěr lóng 。
qīng jué níng zhī yǒu jīn rì , gāo mián zhōng yè tīng sōng fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.