Traditional

龜堂雜興

二三鄰曲偶相尋,小醉悠然臥竹陰。
醒後自看還自笑,溪雲猶未是無心。

Simplified

龟堂杂兴

二三邻曲偶相寻,小醉悠然卧竹阴。
醒後自看还自笑,溪云犹未是无心。

Pronunciation

guī táng zá xīng

èr sān lín qū ǒu xiāng xún , xiǎo zuì yōu rán wò zhú yīn 。
xǐng hòu zì kàn huán zì xiào , xī yún yóu wèi shì wú xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.