Traditional

龜堂雜興

蒲團安坐地爐溫,無位真人出面門。
世上不知何歲月,斷鐘殘角送黃昏。

Simplified

龟堂杂兴

蒲团安坐地炉温,无位真人出面门。
世上不知何岁月,断钟残角送黄昏。

Pronunciation

guī táng zá xīng

pú tuán ān zuò dì lú wēn , wú wèi zhēn rén chū miàn mén 。
shì shàng bù zhī hé suì yuè , duàn zhōng cán jiǎo sòng huáng hūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.