Traditional

龜堂雜題

龜堂端是無能者,妄想元無一事成。
最後數年尤可笑,飽餐甘寢送浮生。

Simplified

龟堂杂题

龟堂端是无能者,妄想元无一事成。
最後数年尤可笑,饱餐甘寝送浮生。

Pronunciation

guī táng zá tí

guī táng duān shì wú néng zhě , wàng xiǎng yuán wú yī shì chéng 。
zuì hòu shù nián yóu kě xiào , bǎo cān gān qǐn sòng fú shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.