Traditional

龜堂雜題

癡頑老子老無能,遊惰農夫酒肉僧。
閉著庵門終日睡,任人來喚不曾應。

Simplified

龟堂杂题

痴顽老子老无能,游惰农夫酒肉僧。
闭著庵门终日睡,任人来唤不曾应。

Pronunciation

guī táng zá tí

chī wán lǎo zǐ lǎo wú néng , yóu duò nóng fū jiǔ ròu sēng 。
bì zhù ān mén zhōng rì shuì , rèn rén lái huàn bù zēng yīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.