Traditional

龜堂雜題

長腰玉粒出新舂,秋獲真成畝一鐘。
衣食麤供官賦足,何妨世世作耕農。

Simplified

龟堂杂题

长腰玉粒出新舂,秋获真成亩一钟。
衣食麤供官赋足,何妨世世作耕农。

Pronunciation

guī táng zá tí

cháng yāo yù lì chū xīn chōng , qiū huò zhēn chéng mǔ yī zhōng 。
yī shí cū gōng guān fù zú , hé fáng shì shì zuò gēng nóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.