Traditional

龜堂雜題

冷雨蕭蕭澀不晴,亂書圍坐正縱橫。
忽聞小甕新醅熟,急喚兒童洗破觥。

Simplified

龟堂杂题

冷雨萧萧涩不晴,乱书围坐正纵横。
忽闻小瓮新醅熟,急唤儿童洗破觥。

Pronunciation

guī táng zá tí

lěng yǔ xiāo xiāo sè bù qíng , luàn shū wéi zuò zhèng zòng héng 。
hū wén xiǎo wèng xīn pēi shú , jí huàn ér tóng xǐ pò gōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.