Traditional

龜堂獨坐遣悶

發已雕疏齒已搖,高談誰與慰無聊?
苦心雖嘔何由出,病骨非讒亦自銷。
玉雪細塵烹瑞草,煙脂小把斸靈苗。
賀公吳語吾能似,太息遺魂不可招。

Simplified

龟堂独坐遣闷

发已凋疏齿已摇,高谈谁与慰无聊?
苦心虽呕何由出,病骨非谗亦自销。
玉雪细尘烹瑞草,烟脂小把斸灵苗。
贺公吴语吾能似,太息遗魂不可招。

Pronunciation

guī táng dú zuò qiǎn mèn

fā yǐ diāo shū chǐ yǐ yáo , gāo tán shuí yǔ wèi wú liáo ?
kǔ xīn suī ǒu hé yóu chū , bìng gǔ fēi chán yì zì xiāo 。
yù xuě xì chén pēng ruì cǎo , yān zhī xiǎo bǎ zhú líng miáo 。
hè gōng wú yǔ wú néng sì , tài xī yí hún bù kě zhāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.