Traditional

龜堂獨坐遣悶

放逐還山八見春,枯顱槁項雪霜新。
大床不解除豪氣,凡眼安能識貴人?
食有淖糜猶足飽,衣存短褐未全貧。
北窗坐臥君無笑,拈起烏藤捷有神。

Simplified

龟堂独坐遣闷

放逐还山八见春,枯颅槁项雪霜新。
大床不解除豪气,凡眼安能识贵人?
食有淖糜犹足饱,衣存短褐未全贫。
北窗坐卧君无笑,拈起乌藤捷有神。

Pronunciation

guī táng dú zuò qiǎn mèn

fàng zhú huán shān bā jiàn chūn , kū lú gǎo xiàng xuě shuāng xīn 。
dà chuáng bù jiě chú háo qì , fán yǎn ān néng shí guì rén ?
shí yǒu nào mí yóu zú bǎo , yī cún duǎn hè wèi quán pín 。
běi chuāng zuò wò jūn wú xiào , niān qǐ wū téng jié yǒu shén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.