Traditional

龜堂獨酌

幅巾蕭散餞余齡,江左諸賢可乞靈。
護枕小屏圖紫閣,映窗矮卷寫黃庭。
曠懷與世元難合,幽句何人可遣聽?
一酌蘭溪遺萬事,時看墻底臥長瓶。

Simplified

龟堂独酌

幅巾萧散饯余龄,江左诸贤可乞灵。
护枕小屏图紫阁,映窗矮卷写黄庭。
旷怀与世元难合,幽句何人可遣听?
一酌兰溪遗万事,时看墙底卧长瓶。

Pronunciation

guī táng dú zhuó

fú jīn xiāo sàn jiàn yú líng , jiāng zuǒ zhū xián kě qǐ líng 。
hù zhěn xiǎo píng tú zǐ gé , yìng chuāng ǎi juàn xiě huáng tíng 。
kuàng huái yǔ shì yuán nán hé , yōu jù hé rén kě qiǎn tīng ?
yī zhuó lán xī yí wàn shì , shí kàn qiáng dǐ wò cháng píng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.