Traditional

龜堂獨酌

一榼蘭溪自獻酬,徂年不肯為人留。
巴山頻入初寒夢,江月偏供獨夜愁。
越石壯心雞喔喔,子卿歸信雁悠悠。
天生我輩初何用,病骨支離又過秋。

Simplified

龟堂独酌

一榼兰溪自献酬,徂年不肯为人留。
巴山频入初寒梦,江月偏供独夜愁。
越石壮心鸡喔喔,子卿归信雁悠悠。
天生我辈初何用,病骨支离又过秋。

Pronunciation

guī táng dú zhuó

yī kē lán xī zì xiàn chóu , cú nián bù kěn wéi rén liú 。
bā shān pín rù chū hán mèng , jiāng yuè piān gōng dú yè chóu 。
yuè shí zhuàng xīn jī ō ō , zǐ qīng guī xìn yàn yōu yōu 。
tiān shēng wǒ bèi chū hé yòng , bìng gǔ zhī lí yòu guò qiū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.