Traditional

龜堂自詠

龜堂一老翁,短褐立秋風。
時過同蘺菊,身衰似井桐。
新霜萬瓦白,朝日數欞紅。
且復尋書卷,悠然度歲窮。

Simplified

龟堂自咏

龟堂一老翁,短褐立秋风。
时过同蓠菊,身衰似井桐。
新霜万瓦白,朝日数棂红。
且复寻书卷,悠然度岁穷。

Pronunciation

guī táng zì yǒng

guī táng yī lǎo wēng , duǎn hè lì qiū fēng 。
shí guò tóng lí jú , shēn shuāi sì jǐng tóng 。
xīn shuāng wàn wǎ bái , zhāo rì shù líng hóng 。
qiě fù xún shū juàn , yōu rán dù suì qióng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.