Traditional

龜堂自詠

采藤持織履,剝楮治為冠。
看劍心空壯,騎驢骨本寒。
病多辭酒伴,老甚解祠官。
賴有扁舟在,秋濤萬裏寬。

Simplified

龟堂自咏

采藤持织履,剥楮治为冠。
看剑心空壮,骑驴骨本寒。
病多辞酒伴,老甚解祠官。
赖有扁舟在,秋涛万里宽。

Pronunciation

guī táng zì yǒng

cǎi téng chí zhī lǚ , bāo chǔ zhì wéi guān 。
kàn jiàn xīn kōng zhuàng , qí lǘ gǔ běn hán 。
bìng duō cí jiǔ bàn , lǎo shèn jiě cí guān 。
lài yǒu biǎn zhōu zài , qiū tāo wàn lǐ kuān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.