Traditional

龜堂避暑

縹緲紗幮覆象床,蠻童擎粥進黃粱。
硯池湛湛一泓墨,衣焙霏霏半篆香。
團扇題詩無滯思,清泉灑地有余涼。
更須風伯開雲陣,準擬今宵月滿廊。

Simplified

龟堂避暑

缥缈纱幮覆象床,蛮童擎粥进黄粱。
砚池湛湛一泓墨,衣焙霏霏半篆香。
团扇题诗无滞思,清泉洒地有余凉。
更须风伯开云阵,准拟今宵月满廊。

Pronunciation

guī táng bì shǔ

piǎo miǎo shā chú fù xiàng chuáng , mán tóng qíng zhōu jìn huáng liáng 。
yàn chí zhàn zhàn yī hóng mò , yī bèi fēi fēi bàn zhuàn xiāng 。
tuán shàn tí shī wú zhì sī , qīng quán sǎ dì yǒu yú liáng 。
gēng xū fēng bó kāi yún zhèn , zhǔn nǐ jīn xiāo yuè mǎn láng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.