Traditional

龜堂雨後作

澤國春多雨,龜堂病少悰。
雖名舊朝士,其實老耕農。
一點葦間火,數聲煙外鐘。
詩材故不乏,處處起衰慵。

Simplified

龟堂雨後作

泽国春多雨,龟堂病少悰。
虽名旧朝士,其实老耕农。
一点苇间火,数声烟外钟。
诗材故不乏,处处起衰慵。

Pronunciation

guī táng yǔ hòu zuò

zé guó chūn duō yǔ , guī táng bìng shǎo cóng 。
suī míng jiù zhāo shì , qí shí lǎo gēng nóng 。
yī diǎn wěi jiān huǒ , shù shēng yān wài zhōng 。
shī cái gù bù fá , chǔ chǔ qǐ shuāi yōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.