Traditional

龜堂

莫笑龜堂陋,生涯實有余。
春寒擁重褐,晨飯富藏蔬。
薄技雕蟲爾,虛名畫餅如。
兒時論語在,敢負此心初。

Simplified

龟堂

莫笑龟堂陋,生涯实有余。
春寒拥重褐,晨饭富藏蔬。
薄技雕虫尔,虚名画饼如。
儿时论语在,敢负此心初。

Pronunciation

guī táng

mò xiào guī táng lòu , shēng yá shí yǒu yú 。
chūn hán yōng zhòng hè , chén fàn fù cáng shū 。
báo jì diāo chóng ěr , xū míng huà bǐng rú 。
ér shí lùn yǔ zài , gǎn fù cǐ xīn chū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.