Traditional

龜堂

障日松棚正策功,幅巾聊得受微風。
蟬聲不斷草堂靜,潦水已歸村路通。
拄杖閑行穿犖確,孤雲時見起巃嵷。
東陽醇酎無由到,知負今年幾碧筩?

Simplified

龟堂

障日松棚正策功,幅巾聊得受微风。
蝉声不断草堂静,潦水已归村路通。
拄杖闲行穿荦确,孤云时见起巃嵷。
东阳醇酎无由到,知负今年几碧筩?

Pronunciation

guī táng

zhàng rì sōng péng zhèng cè gōng , fú jīn liáo dé shòu wēi fēng 。
chán shēng bù duàn cǎo táng jìng , lǎo shuǐ yǐ guī cūn lù tōng 。
zhǔ zhàng xián xíng chuān luò què , gū yún shí jiàn qǐ lóng sǒng 。
dōng yáng chún zhòu wú yóu dào , zhī fù jīn nián jī bì tǒng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.