Traditional

陵歌

真人地,瑞應待聖時。
鞏原西。
滎河會,潤洛與瀍伊。
眾水縈回。
嵩高映抱,幾疊屏幃。
秀嶺參差。
遙山群鳳隨。
共瞻陵寢浮佳氣,非煙朝暮飛。
龜筮告前期。
奠收玉斝,筵卷時衣。
鑾輅曉駕載龍旗。
路逶遲。
鈴歌怨,畫翣引華芝。
霧薄風微。
真遊遠,閉寶閣金扉。
侍女悲啼。
玉階春草滋。
露桃結子靈椿翠,青車何日歸。
銜恨望西畿。
便房一鎖,夜臺曉無期。

Simplified

陵歌

真人地,瑞应待圣时。
巩原西。
荥河会,润洛与瀍伊。
众水萦回。
嵩高映抱,几叠屏帏。
秀岭参差。
遥山群凤随。
共瞻陵寝浮佳气,非烟朝暮飞。
龟筮告前期。
奠收玉斝,筵卷时衣。
銮辂晓驾载龙旗。
路逶迟。
铃歌怨,画翣引华芝。
雾薄风微。
真游远,闭宝阁金扉。
侍女悲啼。
玉阶春草滋。
露桃结子灵椿翠,青车何日归。
衔恨望西畿。
便房一锁,夜台晓无期。

Pronunciation

zhēn rén dì , ruì yīng dài shèng shí 。
gǒng yuán xī 。
xíng hé huì , rùn luò yǔ chán yī 。
zhòng shuǐ yíng huí 。
sōng gāo yìng bào , jī dié píng wéi 。
xiù lǐng cān chà 。
yáo shān qún fèng suí 。
gòng zhān líng qǐn fú jiā qì , fēi yān zhāo mù fēi 。
guī shì gào qián qī 。
diàn shōu yù jiǎ , yán juàn shí yī 。
luán lù xiǎo jià zài lóng qí 。
lù wēi chí 。
líng gē yuàn , huà shà yǐn huá zhī 。
wù báo fēng wēi 。
zhēn yóu yuǎn , bì bǎo gé jīn fēi 。
shì nǚ bēi tí 。
yù jiē chūn cǎo zī 。
lù táo jié zǐ líng chūn cuì , qīng chē hé rì guī 。
xián hèn wàng xī jī 。
biàn fáng yī suǒ , yè tái xiǎo wú qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.