Traditional

馬索

曉窗明,庭外寒梅向殘月。
吳溪庾嶺,一枝偷把陽和泄。
冰姿素艷,自然天賦,品格真殊常別。
奈北人,不識南枝,喚作臘前杏先發。
奇絕。
照溪臨水,素禽飛下,玉羽瓊芳鬥清潔。
懊恨春來何晚,傷心鄰婦爭先折。
多情立馬,待得黃昏,疏影斜斜微酸結。
恨馬融,一聲羌笛起處,紛紛落如雪。

Simplified

马索

晓窗明,庭外寒梅向残月。
吴溪庾岭,一枝偷把阳和泄。
冰姿素艳,自然天赋,品格真殊常别。
奈北人,不识南枝,唤作腊前杏先发。
奇绝。
照溪临水,素禽飞下,玉羽琼芳斗清洁。
懊恨春来何晚,伤心邻妇争先折。
多情立马,待得黄昏,疏影斜斜微酸结。
恨马融,一声羌笛起处,纷纷落如雪。

Pronunciation

xiǎo chuāng míng , tíng wài hán méi xiàng cán yuè 。
wú xī yǔ lǐng , yī zhī tōu bǎ yáng hé xiè 。
bīng zī sù yàn , zì rán tiān fù , pǐn gé zhēn shū cháng bié 。
nài běi rén , bù shí nán zhī , huàn zuò xī qián xìng xiān fā 。
qí jué 。
zhào xī lín shuǐ , sù qín fēi xià , yù yǔ qióng fāng dǒu qīng jié 。
ào hèn chūn lái hé wǎn , shāng xīn lín fù zhēng xiān zhē 。
duō qíng lì mǎ , dài dé huáng hūn , shū yǐng xié xié wēi suān jié 。
hèn mǎ róng , yī shēng qiāng dí qǐ chǔ , fēn fēn luò rú xuě 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.