Traditional

紅

粉香尤嫩,衾寒可慣。
怎奈向,春心已轉。
玉容別是,一般閑婉。
悄不管,桃紅香淺。
月影簾櫳,金瓊波面。
漸細細,香風滿院。
一枝折寄,故人雖遠,輒莫使,江南信斷。

Simplified

红

粉香尤嫩,衾寒可惯。
怎奈向,春心已转。
玉容别是,一般闲婉。
悄不管,桃红香浅。
月影帘栊,金琼波面。
渐细细,香风满院。
一枝折寄,故人虽远,辄莫使,江南信断。

Pronunciation

fěn xiāng yóu nèn , qīn hán kě guàn 。
zěn nài xiàng , chūn xīn yǐ zhuǎn 。
yù róng bié shì , yī bān xián wǎn 。
qiǎo bù guǎn , táo hóng xiāng qiǎn 。
yuè yǐng lián lóng , jīn qióng bō miàn 。
jiàn xì xì , xiāng fēng mǎn yuàn 。
yī zhī zhē jì , gù rén suī yuǎn , zhé mò shǐ , jiāng nán xìn duàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.