Traditional

櫓唷⒃頗柑饋

平生所好物,今日多在此。
此外更何思,市朝心已矣。

Simplified

橹唷⒃颇柑馈

平生所好物,今日多在此。
此外更何思,市朝心已矣。

Pronunciation

píng shēng suǒ hǎo wù , jīn rì duō zài cǐ 。
cǐ wài gēng hé sī , shì zhāo xīn yǐ yǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.