Traditional

*心香

情欲消亡,脫了根塵。
樂虛恬淡崇真。
形如野鶴,性似孤雲。
到處為家,風為伴,月為鄰。
住世無心,異俗超群。
握玄機,哩*哩*。
省一點顏貌常新。
得至真功,全真行,侍真君。

Simplified

*心香

情欲消亡,脱了根尘。
乐虚恬淡崇真。
形如野鹤,性似孤云。
到处为家,风为伴,月为邻。
住世无心,异俗超群。
握玄机,哩*哩*。
省一点颜貌常新。
得至真功,全真行,侍真君。

Pronunciation

ê xīn xiāng

qíng yù xiāo wáng , tuō liǎo gēn chén 。
lè xū tián dàn chóng zhēn 。
xíng rú yě hè , xìng sì gū yún 。
dào chǔ wéi jiā , fēng wéi bàn , yuè wéi lín 。
zhù shì wú xīn , yì sú chāo qún 。
wò xuán jī , li ê li ê。
shěng yī diǎn yán mào cháng xīn 。
dé zhì zhēn gōng , quán zhēn xíng , shì zhēn jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.