Bamboo Retreat

Alone, I sit serene within a bamboo grove,
At ease, I strum the lute and hum a song.
Unknown into the forest deep I’ll rove
Until the shining moon has sung along.
 
 
 
Chinese
 
竹里館
 
獨坐幽篁裡,
彈琴復長嘯。
深林人不知,
明月來相照。
 
 
Pronunciation
 
Zhú Lǐ Guǎn
 
Dú zuò yōu huáng lǐ,
Dàn qín fù cháng xiào。
Shēn lín rén bù zhī,
Míng yuè lái xiāng zhào。
 
 
Literal Character Translation
 

Subscribe to RSS - Wang Wei poems