Year: 
2018

For Li Ju, Scholar

Sikong Tu (~720–790)
 
 
The winds blow high before the five long peaks
To bring the life that lifts us from our flaws;
For miles around, no clouds – a lonely crane –
It seems the same, but he’s in heaven’s jaws.
 
 

Chinese
 
李居士
司空圖
 
高風隻在五峰前
應是精靈降作賢
萬裏無雲惟一鶴
中同看卻升天
Pronunciation
 
Lǐ Jū Shì
Sīkōng Tú
 
Gāo fēng zhī zài wǔ fēng qián
Yīng shì jīng líng jiàng zuò xián
Wàn lǐ wú yún wéi yī hè
Xiāng zhōng tóng kàn què shēng tiān

 
 
Transliteration and Notes
 
Li Ju Scholar
Sikong Tu
 
High wind one at five peaks in-front
Must be essence spirit descend makes good
10,000 miles no clouds but one crane
Country midst same looks but ascend heaven
 

  • “Five peaks” could also be the place name, “Wufeng.”
  • “But one” can mean only, solo, etc.

 

Author of original: 
Sikong Tu
Forums: