Traditional

湖亭晚歸

盡日湖亭臥,心閑事亦稀。
起因殘醉醒,坐待晚涼歸。
松雨飄藤帽,江風透葛衣。
柳堤行不厭,沙軟絮霏霏。

Simplified

湖亭晚归

尽日湖亭卧,心闲事亦稀。
起因残醉醒,坐待晚凉归。
松雨飘藤帽,江风透葛衣。
柳堤行不厌,沙软絮霏霏。

Pronunciation

hú tíng wǎn guī

jìn rì hú tíng wò , xīn xián shì yì xī 。
qǐ yīn cán zuì xǐng , zuò dài wǎn liáng guī 。
sōng yǔ piāo téng mào , jiāng fēng tòu gé yī 。
liǔ dī xíng bù yàn , shā ruǎn xù fēi fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.

Comments

Frank Watson's picture

Poetic Translation
 
 
Literal Character
 
Lake Pavilion Night Return
 
Exhaust sun lake pavilion lie-down,
Heart barrier affairs also sparse.
Rise because-of injure drunk startle,
Sit receive night cold returns.
 
Pine-tree rain whirlwind vine hat,
River wind penetrate edible-bean clothes.
Willow-tree dike walk not reject,
Sand soft cotton falling-of-snow-and-rain falling-of-snow-and-rain.
 
 
Literal Word
 
Lake Pavilion Evening Return
 
End sun lake pavilion lie-down,
Heart other-people’s-business also sparse.
Cause ruin drunk wake-up,
Sit wait night cool come-back.
 
Pine rain float rattan hat,
River wind pierces hemp clothes.
Willow dike walk not-tire-of,
Sand soft cotton snowfall snowfall.
 

Report SPAM