Traditional

東村

塘路東頭烏桕林,偶攜藤杖得幽尋。
桃源阡陌自來往,輞口雲山無古今。
遠浦過帆供極目,暮天橫雁入微吟。
歸來更覺愁無那,剩放燈前酒碗深。

Simplified

东村

塘路东头乌桕林,偶携藤杖得幽寻。
桃源阡陌自来往,辋口云山无古今。
远浦过帆供极目,暮天横雁入微吟。
归来更觉愁无那,剩放灯前酒碗深。

Pronunciation

dōng cūn

táng lù dōng tóu wū jiù lín , ǒu xié téng zhàng dé yōu xún 。
táo yuán qiān mò zì lái wǎng , wǎng kǒu yún shān wú gǔ jīn 。
yuǎn pǔ guò fān gōng jí mù , mù tiān héng yàn rù wēi yín 。
guī lái gēng jué chóu wú nà , shèng fàng dēng qián jiǔ wǎn shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.