Traditional

烏夜啼

園館青林翠樾,衣巾細葛輕紈。
好風吹散霏微雨,沙路喜新乾。
小燕雙飛水際,流鶯百囀林端。
投壺聲斷彈棋罷,閑展道書看。

Simplified

乌夜啼

园馆青林翠樾,衣巾细葛轻纨。
好风吹散霏微雨,沙路喜新乾。
小燕双飞水际,流莺百啭林端。
投壶声断弹棋罢,闲展道书看。

Pronunciation

wū yè tí

yuán guǎn qīng lín cuì yuè , yī jīn xì gé qīng wán 。
hǎo fēng chuī sàn fēi wēi yǔ , shā lù xǐ xīn qián 。
xiǎo yàn shuāng fēi shuǐ jì , liú yīng bǎi zhuàn lín duān 。
tóu hú shēng duàn dàn qí bà , xián zhǎn dào shū kàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.