Traditional

何處難忘酒七首

何處難忘酒,長安喜氣新。
初登高第後,乍作好官人。
省壁明張榜,朝衣穩稱身。
此時無一盞,爭奈帝城春。
何處難忘酒,天涯話舊情。
青雲俱不達,白發遞相驚。
二十年前別,三千裏外行。
此時無一盞,何以敘平生。
何處難忘酒,朱門羨少年。
春分花發後,寒食月明前。
小院回羅綺,深房理管弦。
此時無一盞,爭過艷陽天。
何處難忘酒,霜庭老病翁。
暗聲啼蟋蟀,幹葉落梧桐。
鬢為愁先白,顏因醉暫紅。
此時無一盞,何計奈秋風。
何處難忘酒,軍功第一高。
還鄉隨露布,半路授旌旄。
玉柱剝蔥手,金章爛椹袍。
此時無一盞,何以騁雄豪。
何處難忘酒,青門送別多。
斂襟收涕淚,簇馬聽笙歌。
煙樹灞陵岸,風塵長樂坡。
此時無一盞,爭奈去留何。
何處難忘酒,逐臣歸故園。
赦書逢驛騎,賀客出都門。
半面瘴煙色,滿衫鄉淚痕。
此時無一盞,何物可招魂。

Simplified

何处难忘酒七首

何处难忘酒,长安喜气新。
初登高第后,乍作好官人。
省壁明张榜,朝衣稳称身。
此时无一盏,争奈帝城春。
何处难忘酒,天涯话旧情。
青云俱不达,白发递相惊。
二十年前别,三千里外行。
此时无一盏,何以叙平生。
何处难忘酒,朱门羡少年。
春分花发后,寒食月明前。
小院回罗绮,深房理管弦。
此时无一盏,争过艳阳天。
何处难忘酒,霜庭老病翁。
暗声啼蟋蟀,干叶落梧桐。
鬓为愁先白,颜因醉暂红。
此时无一盏,何计奈秋风。
何处难忘酒,军功第一高。
还乡随露布,半路授旌旄。
玉柱剥葱手,金章烂椹袍。
此时无一盏,何以骋雄豪。
何处难忘酒,青门送别多。
敛襟收涕泪,簇马听笙歌。
烟树灞陵岸,风尘长乐坡。
此时无一盏,争奈去留何。
何处难忘酒,逐臣归故园。
赦书逢驿骑,贺客出都门。
半面瘴烟色,满衫乡泪痕。
此时无一盏,何物可招魂。

Pronunciation

hé chǔ nán wàng jiǔ qī shǒu

hé chǔ nán wàng jiǔ , cháng ān xǐ qì xīn 。
chū dēng gāo dì hòu , zhà zuò hǎo guān rén 。
shěng bì míng zhāng bǎng , zhāo yī wěn chēng shēn 。
cǐ shí wú yī zhǎn , zhēng nài dì chéng chūn 。
hé chǔ nán wàng jiǔ , tiān yá huà jiù qíng 。
qīng yún jù bù dá , bái fā dì xiāng jīng 。
èr shí nián qián bié , sān qiān lǐ wài xíng 。
cǐ shí wú yī zhǎn , hé yǐ xù píng shēng 。
hé chǔ nán wàng jiǔ , zhū mén xiàn shǎo nián 。
chūn fēn huā fā hòu , hán shí yuè míng qián 。
xiǎo yuàn huí luó qǐ , shēn fáng lǐ guǎn xián 。
cǐ shí wú yī zhǎn , zhēng guò yàn yáng tiān 。
hé chǔ nán wàng jiǔ , shuāng tíng lǎo bìng wēng 。
àn shēng tí xī shuài , gān yè luò wú tóng 。
bìn wéi chóu xiān bái , yán yīn zuì zàn hóng 。
cǐ shí wú yī zhǎn , hé jì nài qiū fēng 。
hé chǔ nán wàng jiǔ , jūn gōng dì yī gāo 。
huán xiāng suí lù bù , bàn lù shòu jīng máo 。
yù zhù bāo cōng shǒu , jīn zhāng làn zhēn páo 。
cǐ shí wú yī zhǎn , hé yǐ chěng xióng háo 。
hé chǔ nán wàng jiǔ , qīng mén sòng bié duō 。
liǎn jīn shōu tì lèi , cù mǎ tīng shēng gē 。
yān shù bà líng àn , fēng chén cháng lè pō 。
cǐ shí wú yī zhǎn , zhēng nài qù liú hé 。
hé chǔ nán wàng jiǔ , zhú chén guī gù yuán 。
shè shū féng yì qí , hè kè chū dū mén 。
bàn miàn zhàng yān sè , mǎn shān xiāng lèi hén 。
cǐ shí wú yī zhǎn , hé wù kě zhāo hún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.