Traditional

八寶裝/八寶妝

錦屏羅幌初睡起。
花陰轉,重門閉。
正不寒不暖,和風細雨,困人天氣。
此時無限傷春意。
憑誰訴,厭厭地。
這淺情薄幸,千山萬水,也須來裏。

Simplified

八宝装/八宝妆

锦屏罗幌初睡起。
花阴转,重门闭。
正不寒不暖,和风细雨,困人天气。
此时无限伤春意。
凭谁诉,厌厌地。
这浅情薄幸,千山万水,也须来里。

Pronunciation

bā bǎo zhuāng / bā bǎo zhuāng

jǐn píng luó huǎng chū shuì qǐ 。
huā yīn zhuǎn , zhòng mén bì 。
zhèng bù hán bù nuǎn , hé fēng xì yǔ , kùn rén tiān qì 。
cǐ shí wú xiàn shāng chūn yì 。
píng shuí sù , yàn yàn dì 。
zhè qiǎn qíng báo xìng , qiān shān wàn shuǐ , yě xū lái lǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.