Traditional

鳳棲梧 述懷

天下周遊將欲遍。
十載區區,恐負先師願。
老也休休人事遠。
遊山玩水隨緣轉。
報與知音聽我勸。
劫運刀兵,個個都親見。
仍自貪求生愛戀。

Simplified

凤栖梧 述怀

天下周游将欲遍。
十载区区,恐负先师愿。
老也休休人事远。
游山玩水随缘转。
报与知音听我劝。
劫运刀兵,个个都亲见。
仍自贪求生爱恋。

Pronunciation

fèng qī wú shù huái

tiān xià zhōu yóu jiāng yù biàn 。
shí zài qū qū , kǒng fù xiān shī yuàn 。
lǎo yě xiū xiū rén shì yuǎn 。
yóu shān wán shuǐ suí yuán zhuǎn 。
bào yǔ zhī yīn tīng wǒ quàn 。
jié yùn dāo bīng , gè gè dū qīn jiàn 。
réng zì tān qiú shēng ài liàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.