Traditional

南鄉子

凈盡露天機。
隻恐時人自執迷。
頷下藏珠當猛取,休遲。
道在身中更問誰。
塵網急拋離。
百歲年華七十稀。
莫待老來鉛汞少,堪悲。
業報前途

Simplified

南乡子

净尽露天机。
只恐时人自执迷。
颔下藏珠当猛取,休迟。
道在身中更问谁。
尘网急抛离。
百岁年华七十稀。
莫待老来铅汞少,堪悲。
业报前途

Pronunciation

nán xiāng zǐ

jìng jìn lù tiān jī 。
zhī kǒng shí rén zì zhí mí 。
hàn xià cáng zhū dāng měng qǔ , xiū chí 。
dào zài shēn zhōng gēng wèn shuí 。
chén wǎng jí pāo lí 。
bǎi suì nián huá qī shí xī 。
mò dài lǎo lái qiān gǒng shǎo , kān bēi 。
yè bào qián tú

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.