Traditional

發劉郎浦(浦在石首縣,昭烈納吳女處)

掛帆早發劉郎浦,疾風颯颯昏亭午。
舟中無日不沙塵,岸上空村盡豺虎。
十日北風風未回,客行歲晚晚相催。
白頭厭伴漁人宿,黃帽青鞋歸去來。

Simplified

发刘郎浦(浦在石首县,昭烈纳吴女处)

挂帆早发刘郎浦,疾风飒飒昏亭午。
舟中无日不沙尘,岸上空村尽豺虎。
十日北风风未回,客行岁晚晚相催。
白头厌伴渔人宿,黄帽青鞋归去来。

Pronunciation

fā liú láng pǔ ( pǔ zài shí shǒu xiàn , zhāo liè nà wú nǚ chǔ )

guà fān zǎo fā liú láng pǔ , jí fēng sà sà hūn tíng wǔ 。
zhōu zhōng wú rì bù shā chén , àn shàng kōng cūn jìn chái hǔ 。
shí rì běi fēng fēng wèi huí , kè xíng suì wǎn wǎn xiāng cuī 。
bái tóu yàn bàn yú rén sù , huáng mào qīng xié guī qù lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.