Traditional

周大祫歌 登歌

神惟顯思。
不言而令。
玉帛之禮。
敢陳莊敬。
奉如弗勝。
薦如受命。
交於神明。
愨於言行。

Simplified

周大祫歌 登歌

神惟显思。
不言而令。
玉帛之礼。
敢陈庄敬。
奉如弗胜。
荐如受命。
交于神明。
悫于言行。

Pronunciation

zhōu dà xiá gē dēng gē

shén wéi xiǎn sī , bù yán ér líng , yù bó zhī lǐ , gǎn chén zhuāng jìng , fèng rú fú shèng , jiàn rú shòu mìng , jiāo yú shén míng , què yú yán xíng ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.