Traditional

和郭使君題枸杞

山陽太守政嚴明,吏靜人安無犬驚。
不知靈藥根成狗,怪得時聞吠夜聲。

Simplified

和郭使君题枸杞

山阳太守政严明,吏静人安无犬惊。
不知灵药根成狗,怪得时闻吠夜声。

Pronunciation

hé guō shǐ jūn tí jǔ qǐ

shān yáng tài shǒu zhèng yán míng , lì jìng rén ān wú quǎn jīng 。
bù zhī líng yào gēn chéng gǒu , guài dé shí wén fèi yè shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.