Traditional

夜泛西湖示桑甥世昌

嗟我客上都,忽已見暮春。
騎馬出闇門,瞇眼吹紅塵。
西湖商賈區,山僧多市人;誰令汙泉石,隻合加冠巾。
黃冠更可憎,狀與屠沽鄰,齁齁酒肉氣,吾輩何由親!
少須一哄散,境寂鷗自馴。
舉手邀素月,移舟采青蘋。
鐘從南山來,殷殷浮煙津。
鶴發隱者歟?
長歌收釣緡。
畏冷不竟夕,恨此老病身。
明發復擾擾,吾詩其絕麟。

Simplified

夜泛西湖示桑甥世昌

嗟我客上都,忽已见暮春。
骑马出闇门,眯眼吹红尘。
西湖商贾区,山僧多市人;谁令污泉石,只合加冠巾。
黄冠更可憎,状与屠沽邻,齁齁酒肉气,吾辈何由亲!
少须一哄散,境寂鸥自驯。
举手邀素月,移舟采青苹。
钟从南山来,殷殷浮烟津。
鹤发隐者欤?
长歌收钓缗。
畏冷不竟夕,恨此老病身。
明发复扰扰,吾诗其绝麟。

Pronunciation

yè fàn xī hú shì sāng shēng shì chāng

jiē wǒ kè shàng dū , hū yǐ jiàn mù chūn 。
qí mǎ chū àn mén , mī yǎn chuī hóng chén 。
xī hú shāng jiǎ qū , shān sēng duō shì rén û shuí líng wū quán shí , zhī hé jiā guān jīn 。
huáng guān gēng kě zēng , zhuàng yǔ tú gū lín , hōu hōu jiǔ ròu qì , wú bèi hé yóu qīn !
shǎo xū yī hōng sàn , jìng jì ōu zì xùn 。
jǔ shǒu yāo sù yuè , yí zhōu cǎi qīng píng 。
zhōng cóng nán shān lái , yīn yīn fú yān jīn 。
hè fā yǐn zhě yú ?
cháng gē shōu diào mín 。
wèi lěng bù jìng xī , hèn cǐ lǎo bìng shēn 。
míng fā fù rǎo rǎo , wú shī qí jué lín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.