Traditional

奉和聖制立春日侍宴內殿出剪彩花應制

剪彩迎初候,攀條故寫真。
花隨紅意發,葉就綠情新。
嫩色驚銜燕,輕香誤采人。
應為熏風拂,能令芳樹春。

Simplified

奉和圣制立春日侍宴内殿出剪彩花应制

剪彩迎初候,攀条故写真。
花随红意发,叶就绿情新。
嫩色惊衔燕,轻香误采人。
应为熏风拂,能令芳树春。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì lì chūn rì shì yàn nèi diàn chū jiǎn cǎi huā yīng zhì

jiǎn cǎi yíng chū hòu , pān tiáo gù xiě zhēn 。
huā suí hóng yì fā , yè jiù lǜ qíng xīn 。
nèn sè jīng xián yàn , qīng xiāng wù cǎi rén 。
yīng wéi xūn fēng fú , néng líng fāng shù chūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.