Traditional

好女兒令/好女兒

眼細眉長。
宮樣梳妝。
靸鞋兒走向花下立著。
一身繡出,兩同心字,淺淺金黃。
早是肌膚輕渺,抱著了,暖仍香。
姿姿媚媚端正好,怎教人別後,從頭仔細,斷得思量。

Simplified

好女儿令/好女儿

眼细眉长。
宫样梳妆。
靸鞋儿走向花下立著。
一身绣出,两同心字,浅浅金黄。
早是肌肤轻渺,抱著了,暖仍香。
姿姿媚媚端正好,怎教人别後,从头仔细,断得思量。

Pronunciation

hǎo nǚ ér líng / hǎo nǚ ér

yǎn xì méi cháng 。
gōng yàng shū zhuāng 。
sǎ xié ér zǒu xiàng huā xià lì zhù 。
yī shēn xiù chū , liǎng tóng xīn zì , qiǎn qiǎn jīn huáng 。
zǎo shì jī fū qīng miǎo , bào zhù liǎo , nuǎn réng xiāng 。
zī zī mèi mèi duān zhèng hǎo , zěn jiào rén bié hòu , cóng tóu zī xì , duàn dé sī liáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.