Traditional

彭蠡湖晚歸

彭蠡湖天晚,桃花水氣春。
鳥飛千白點,日沒半紅輪。
何必為遷客,無勞是病身。
但來臨此望,少有不愁人。

Simplified

彭蠡湖晚归

彭蠡湖天晚,桃花水气春。
鸟飞千白点,日没半红轮。
何必为迁客,无劳是病身。
但来临此望,少有不愁人。

Pronunciation

péng lǐ hú wǎn guī

péng lǐ hú tiān wǎn , táo huā shuǐ qì chūn 。
niǎo fēi qiān bái diǎn , rì méi bàn hóng lún 。
hé bì wéi qiān kè , wú láo shì bìng shēn 。
dàn lái lín cǐ wàng , shǎo yǒu bù chóu rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.