Traditional

往河陽宿峽陵,寄李侍禦

暮天寒風悲屑屑,啼鳥繞樹泉水噎。
行路解鞍投古陵,蒼蒼隔山見微月。
鸮鳴犬吠霜煙昏,開囊拂巾對盤飧。
人生窮達感知己,明日投君申片言。

Simplified

往河阳宿峡陵,寄李侍御

暮天寒风悲屑屑,啼鸟绕树泉水噎。
行路解鞍投古陵,苍苍隔山见微月。
鸮鸣犬吠霜烟昏,开囊拂巾对盘飧。
人生穷达感知己,明日投君申片言。

Pronunciation

wǎng hé yáng sù xiá líng , jì lǐ shì yù

mù tiān hán fēng bēi xiè xiè , tí niǎo rào shù quán shuǐ yē 。
xíng lù jiě ān tóu gǔ líng , cāng cāng gé shān jiàn wēi yuè 。
xiāo míng quǎn fèi shuāng yān hūn , kāi náng fú jīn duì pán sūn 。
rén shēng qióng dá gǎn zhī jǐ , míng rì tóu jūn shēn piàn yán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.