Traditional

憶秦娥

花深深。
一鉤羅襪行花陰。
行花陰。
閑將柳帶,細結同心。
日邊消息空沈沈。
畫眉樓上愁登臨。
愁登臨。
海棠開後,望到如今。

Simplified

忆秦娥

花深深。
一钩罗袜行花阴。
行花阴。
闲将柳带,细结同心。
日边消息空沈沈。
画眉楼上愁登临。
愁登临。
海棠开後,望到如今。

Pronunciation

yì qín é

huā shēn shēn 。
yī gōu luó wà xíng huā yīn 。
xíng huā yīn 。
xián jiāng liǔ dài , xì jié tóng xīn 。
rì biān xiāo xī kōng shěn shěn 。
huà méi lóu shàng chóu dēng lín 。
chóu dēng lín 。
hǎi táng kāi hòu , wàng dào rú jīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.